برای استفاده بهینه و مناسب، لطفا از دستورالعمل زیر به صورت جداگانه برای شمع‌های فتیله نخی و فتیله چوبی استفاده بفرمایید.

راهنمای شمع فتیله نخی

ئهی
info

راهنمای شمع فتیله چوبی